TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1777 hồ sơ

Đang xử lý
50 hồ sơ

Tỉ lệ HS đúng hạn
100 (%)